Alışveriş Sepeti

500 TL üzeri alışverişlerinizde Kargo Bedava ❤

Gizlilik Politikası

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), KızBaşına (“Satıcı”) ile ……………. (“Alıcı”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.


Madde 2 – Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait galeri.Kizbasina.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


Madde 3 – Alıcının Beyan ve Taahhütleri
3.1 Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ödeme yükümlülüğü altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2 Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
3.3 Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.
3.4 Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
3.5 Alıcının işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.
3.6 Alıcının kusuru veya ihmali dolayısıyla Ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve Alıcıya veya teslim edilmesi istenen kişiye teslim edilememesi durumunda Satıcıya sorumluluk atfedilemez.
3.7 Alıcı, söz konusu Ürünün kendisine gönderilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde, Satıcıya herhangi bir ayıp/eksiklik bildiriminde bulunmazsa, Ürünün kendisine eksiksiz/ayıpsız olarak gönderildiğini kabul etmiş olacaktır.


Madde 4 – Satıcının Beyan ve Taahhütleri
4.1 Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.
4.2 Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.3 Satıcı, yedi (7) gün içinde ayıp bildiriminde bulunan Alıcının talebi doğrultusunda, Üründeki ayıbın giderilmesini veya Ürünün tekrar teminini/gönderilmesini otuz (30) iş gün içinde gerçekleştiremezse, Alıcı Sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Ancak, Üründeki ayıbın giderilmesi veya Ürünün tekrar temin edilmesi/gönderilmesi, Satıcı için büyük oranda güçlük yaratıyorsa, Alıcı bu hakları kullanamaz.


Madde 5- Ödeme
Satın alınan ürüne ilişkin ödemeler İPara Ödeme Hizmeti Altyapısı üzerinden yapılacaktır.


Madde 6 – Cayma Hakkı
6.1 Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Ürünü Satıcıya iade etmek şartıyla Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2 Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
6.3 Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Açık Adres:
E-posta:
6.4 Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı’ya iade edecektir.
6.5 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir.
6.6 Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır. Aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu olacaktır.
6.7 Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesi gereği düzenlenen cayma hakkının istisnaları hallerinde cayma hakkını kullanamayacağını beyan ve taahhüt eder.


Madde 7 – Şikayet ve Çözüm
7.1 Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir.
7.2 Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.


Madde 8 – Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları
8.1 Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
8.2 Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir.


Madde 9 – Fikri Mülkiyet
9.1 Alıcı, Site’de satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.
9.2 Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.
9.3 Alıcı tarafından satın alınan ürün değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz.
9.4 Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


Madde 10- Uyuşmazlıkların Çözümü
10.1 İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir.
10.2 Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne; söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.


Madde 11- Yürürlük
11.1 İşbu Sözleşme, …/…/…. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
11.2 Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.
Alıcı Satıcı

Ücretsiz Kargo

300 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz.

Kolay İade ve Değişim

30 gün boyunca iptal ve iade garantisi.

Sertifikalı Ürünler

Sürdürülebilir üretim ile sertifikalı ürünler.

100% Güvenli Ödeme

256 Bit SSL Sertifikası ile güvenli ödeme.